close

Oproep onafhankelijke bestuurders

De Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens, stichting van openbaar nut, zoekt onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om haar Bestuur te versterken.

MDD staat zoals vele culturele organisaties voor bijzondere uitdagingen in de volgende jaren. Er wordt van de organisatie verwacht dat ze haar baanbrekend werk verderzet en tegelijkertijd een voorbeeldwerking op artistiek, museaal en zakelijk vlak ontplooit waarvoor de Stichting de infrastructuur, de middelen en het draagvlak dient te vinden.

MDD wil daarom zijn bestuursorgaan versterken en de hele werking verder professionaliseren. Het Bestuur doet nu een open oproep naar kandidaten die willen zetelen als onafhankelijke bestuurder in het Bestuur van de Stichting mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens.

Gezien de positieve uitdagingen waarvoor MDD staat, en rekening houdende met de expertisegebieden van de huidige bestuurders, zoeken we twee tot drie onafhankelijke bestuurders die, naast algemene profielelementen en de nodige beschikbaarheid, expertise aanreiken op het vlak van erfgoed, juridische zaken, HR, en/of fondsenwerving. Kandidaten met een netwerk in de academische wereld en/of de lokale cultuurgemeenschap en die de diversiteit op meerdere vlakken vergroten zouden een troef betekenen.

Het Bestuur heeft tot taak het beleid vast te leggen en toezicht te houden op de uitvoering ervan en op de realisatie van de doelstellingen van MDD. Het Bestuur duidt enkele bestuurders aan als leden van het Uitvoerend Comité dat belast is met het dagelijks beheer. Onverminderd deze bevoegdheidsverdeling kunnen bestuurders binnen hun expertiseveld als aanspreekpunt fungeren voor specifieke adviesvragen van de artistieke en/of zakelijke directeur. Het Bestuur komt vier tot vijf maal per jaar samen. Deze bijeenkomsten worden vooraf vastgelegd. Het mandaat is onbezoldigd en duurt 3 jaar. Mandaten zijn verlengbaar. Maximale duur van een mandaat is 12 jaar.

Profiel

  • Een gezonde interesse in alles wat hedendaagse beeldende kunst, beeldcultuur en de andere kunsten en/of erfgoed betreft.
  • Een helder engagement voor het project van MDD dat niet gehinderd is door een mandaat of verantwoordelijkheden in een belanghebbende organisatie.
  • De competentie om langetermijndoelen uit te zetten in het belang van de beeldende kunsten en erfgoed en de maatschappelijke verankering ervan.
  • De capaciteit om de organisatie en het Bestuur op een juiste wijze te bevragen en om te zetten in een heldere doelstellingen en actieplannen goed te keuren door de subsidiërende overheid.
  • Een inzicht in en sterk gevoel voor sociaal-maatschappelijke opportuniteiten met een positief effect op het publieksbereik,
    bestuurlijke deskundigheid en relationele vaardigheden,
    een vernieuwende en creatieve visie voor de toekomst.

Procedure

Herkent u zich in dit profiel en wilt u mee aan het roer staan van een dynamische, internationaal georiënteerde en lokaal verankerde beeldcultuur- en kunsteninstelling met een erfgoedwerking?

Dan hopen we dat u zich kandidaat stelt voor een mandaat als onafhankelijk bestuurder bij het MDD. De selectie van de bestuurders verloopt overeenkomstig de Bestuurscode Cultuur.

U verstuurt uw kandidatuur met een recent cv uiterlijk op vrijdag 3 juni 2022 om 12:00 naar info@museumdd.be t.a.v. mevrouw Christine Claus

Het Uitvoerend Comité is door het Bestuur gedelegeerd om kandidaten te selecteren die zullen worden voorgesteld aan het Bestuur van 23 juni 2022.